mountain lion euthanized

mountain lion

FWP Kills Mountain Lion in Oral Zumwalt Area

On Saturday, Dec. 14 Montana Fish, Wildlife &